விருந்தினர்
Практическое задание №2

Вот и пришло время практики. Составьте свой план на месяц Рамадан уже сейчас.

Рабочая тетрадь для планирования.pdf

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.