விருந்தினர்
Заверши все мирские дела, которые могут помешать тебе извлечь максимальную пользу из месяца Рамадан

Поставьте мирские дела и проблемы на второй план. Сконцентрируйтесь во время Рамадана на поклонении и сделайте его главной вашей заботой.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.