விருந்தினர்
Этикет чтения Корана

Давайте вспомним некоторый правила этикета, которые следует соблюдать при чтении Корана:

• Сесть в сторону киблы, если это возможно;

• Использовать мисвак или зубную пасту перед чтением;

• Сделать малое омовение;

• Его одежда и тело должны быть чистыми;

• Читать смиренно, размышляя и обдумывая;

• Присутствие сердца, и отражение прочитываемого в сердце, оставление разговора с самим собой;

• Украшение чтения голосом (но не пение), а если он не обладает красивым голосом, то украшать настолько, насколько может;

• Быть воспитанным при чтении, не смеяться, не забавляться, не смотреть на то, что отвлекает от чтения. Следует читать размышляя, запоминая, как об этом сказал Всевышний Аллах: «Благословенная Книга, которую мы ниспослали тебе, чтобы они размышляли над её аятами, и чтобы обладающие разумом вспоминали»

• Прибегание к Аллаху от проклятого шайтана (исти’аза);

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.