விருந்தினர்
Old design
New design
The merits of the month of Ramadan. Meeting the blessed month.

To take maximum benefit from the Ramadan month, it is necessary to deeply understand the importance of this month in our life. What is the superiority of this sacred month? What are its advantages and features? Why are Muslims so anxious and impatiantly wait for it every year? How this month should be met?

Enrich your knowledge about the Ramadan month. Any worship based on knowledge. Moreover, knowledge will give you necessary determination and motivation.

9
Уроков
3
Часа обучения
+120
Очков
+1
Бейдж
0%

Dignity of the month of Ramadan

On the merits of the month of Ramadan, and as well as on the wisdom and meaning of fasting in this month.

0%

Meeting the blessed month

Meeting the blessed month

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.