விருந்தினர்
The utterance and writing of the letter ا

After studying this lesson, you will be able to correctly write and pronounce the first letter of the Arabic alphabet (Alif).

The letter is written from top to bottom and is shaped like a stick or pencil. It is pronounced softly like this:

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.