விருந்தினர்
The utterance and writing of the letter ب

In this lesson you will learn how to correctly write and pronounce the second letter of the Arabic alphabet - ب. the shape of the letter ب resembles a rook or a shallow dish. the Letter ب is pronounced softly. Like this:

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.