விருந்தினர்
The utterance and writing of the letter ث

The topic of this lesson is the fourth letter of the Arabic alphabet ث.This letter is similar in writing with the preceding letters ت and ب.As for pronunciation, you are to know that ث ج is the interdental letter, and its sounding is voiceless and soft. Listen:

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.