விருந்தினர்
On the importance of Quran

The first revealed Sura of the Koran begins the great words in which lies the key to the correction of the soul of each person, in whatever times and in whatever location he lived: "Read in the name of thy Lord Who created".

In these verses Allah, the exalted, indicates that anyone who wants success and wants clarification and correction, there is no other way for them but to except the Qur'an and Sunnah, the attainment of which is impossible without reading, learning and understanding.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.