விருந்தினர்
On the science of tadjweed

Tajwid is the science that helps us to master correct reading and pronunciation of the verses of the Quran in Arabic as the Prophet, sal'lal'laahu alaihi wa sallam himself read.

The aim of tajwīd is not a complication of pronunciation, as some believe. On the contrary, it facilitates reading and understanding the Quran. The science of improvement and correction of pronunciation in order to avoid errors in the interpretation of the meanings of the Qur'an.

In Addition, tajwid facilitates the memorization of the Koran. Anyone who wants to memorize the Qur'an or part of it needs to check tajwid and pronounce the verses correctly.

Thus, we understand that tajwid is the basis for the informed study of the Quran, an integral step on the path to the correct reading, memorizing and understanding.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.