விருந்தினர்
Полноценное изучение Корана включает в себя изучение Таджвида

«Те, кому мы даровали Писание, и кто читает его надлежащим образом, действительно веруют в него» (Аль-Бакара: 121)

Учёные сказали, что чтение Корана надлежащим образом, это такое чтение, в котором участвуют:язык, разум, и сердце.

  • Доля языка: правильное произношение букв;
  • Доля разума: толкование смыслов;
  • Доля сердца: переживание, впечатление, извлечение урока;

Таким образом, полноценное изучение Корана включает в себя, в том числе, изучение правильного чтения на арабском языке, то есть таджвид.


Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.