விருந்தினர்
Что я буду знать и уметь, изучив курс «Таджвид для начинающих»?

Изучив курс «Таджвид для начинающих» вы сможете:

  • читать незнакомый вам ранее коранический текст в медленном или среднем темпе;

  • читать знакомый коранический отрывок в быстром темпе и с чётким произношением;

  • читать любой арабский текст с диакритическими знаками в медленном или среднем темпе;

  • помнить и объяснять пройденные термины, понятия и правила;

  • применять все изученные в курсе правила на конкретных коранических примерах и текстах;

  • объяснять причины применения того или иного правила;

  • читать наизусть 7 коротких сур Корана;

  • распознавать некоторые ошибки произношения;

  • распознавать правильное произношение от неправильного;

  • иметь базовый навык написания и переписывания слов и предложений на арабском;

Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.