விருந்தினர்
Как мне помогут знания, полученные на этом курсе?

Знания, полученные на курсе «Таджвид для начинающих», достаточны для того, чтобы вы смогли:

  • много читать Коран;

  • работать над увеличением скорости чтения;

  • продолжить изучение правил таджвида на «среднем» и «продвинутом» уровнях;

  • сконцентрироваться на улучшении произношения;

  • приступить к изучению арабской грамматики и лексики;

  • приступить постепенно к заучиванию коранических аятов;

  • читать наизусть в молитвах (намаз) любую из семи изученных на этом курсе коротких сур без ошибок, в том числе суру Аль-Фатиха;

Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.