விருந்தினர்
Что делать и как заниматься?
  • Занимайтесь ежедневно от 15 до 45 минут.

  • Не переходите к новому упражнению или разделу, пока вы не закрепили предыдущий материал.

  • Тренируйтесь в чтении упражнений до тех пор, пока не достигните беглости и четкости в произношении.

  • Много слушайте и повторяйте.

  • Не пропускайте учебный материал, последовательно выполняйте все задания и упражнения.

  • Рекомендуется изучать письмо одновременно с чтением. Пишите все примеры и слова, которые вы изучаете.

Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.