விருந்தினர்
Какие качества я смогу укрепить в себе в процессе прохождения курса?

Получение знаний, касающихся твоей религии и Корана, является одним из лучших видов поклонения. Поэтому не упускай шанс в процессе обучения укрепить связь с Аллахом, а также измениться к лучшему. Прими несколько простых советов, которые помогут в этом.

  1. Искренность. Приступая к занятиям, вспоминай о своём намерении. Знания не являются самоцелью, а средством приближения к Всевышнему.
  2. Мольба о помощи.Начинай занятие с мольбы к Всевышнему о том, чтобы Он открыл тебе знания, облегчил их получение, даровал искренность и принял дела.
  3. Упование на Аллаха. Твое старание и усердие лишь причины, а результат от Одного Аллаха.
  4. Благодарность Аллаху.Завершай каждое занятие хвалой Аллаху, благодарностью за дарованное знание и блага, а также мольбой за Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и всех мусульман.
  5. Призыв к благому. Вовлекай в процесс обучения своих близких и знакомых. Ведь тому, кто укажет на благое, уготована такая же награда, как и совершающему его.

Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.