விருந்தினர்
Произношение и написание буквы ظ / схожесть в написании букв ط ظ/ сравнение произношения межзубных букв ث ذ ظ

На этом уроке вы изучите произношение и написание буквы ظ . Это твердая буква, которая схожа в написании с буквой ط. Буква ظ это третья межзубная буква алфавита. На этом занятии сравним произношение всех межзубных букв ث ذ ظ.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.