விருந்தினர்
Введение в понятие огласовки. Огласовка "Фатха".

На этом уроке вы:

  • познакомитесь с понятием "огласовки".
  • изучите написание и произношение первой огласовки арабского языка – "фатхи".
  • На практике поймете принцип написания и чтения некоторых букв с фатхой.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.