விருந்தினர்
Чтение букв с огласовкой "фатха": от ر до غ

Продолжаем изучать буквы алфавита с огласовкой фатха. На этом занятии вы прочитаете следующие десять букв с фатхой.

رَ زَ سَ شَ صَ ضَ طَ ظَ عَ غَ

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.