விருந்தினர்
Чтение букв с огласовкой "фатха": от ف до ى

На этом уроке завершаем тему о произношении букв с фатхой. Последние десять букв перед вами:

فَ قَ كَ لَ مَ نَ هَ وَ ءَ يَ

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.