விருந்தினர்
Чтение алфавита с огласовкой "фатха"

На этом уроке вы прочитаете весь алфавит с огласовкой "фатха". Не забывайте о правилах, которые вы изучили на прошлом уроке.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.