விருந்தினர்
Твердые и мягкие буквы с огласовкой фатха

Давайте более подробно поговорим о произношении твердых и мягких букв с огласовкой фатха:

  • Твердых букв в арабском языке всего семь: خَ صَ ضَ طَ ظَ غَ قَ
  • Звучание фатхи с твердыми буквами тоже твердое.
  • Остальные буквы относятся к числу мягких.
  • Фатха с мягкими буквами тоже произносится мягко.
  • Важно при произношении твердых букв с фатхой избегать складывания губ трубочкой, так как это искажает звук фатхи.
  • Отдельно обратим внимание на букву ر с фатхой. Она относится к исключениям. Запомните, что буква ر с фатхой всегда читается твердо.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.