விருந்தினர்
Диктант: предложения с огласовками фатха и кясра

Это задание повышенной сложности, поэтому не расстраивайтесь, если у вас не всё правильно получилось с первого раза. Прослушайте каждое предложение не более четырёх раз. Запишите их по порядку, а затем сверьте с ответами.

диктант ответы 2 .pdf

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.