விருந்தினர்
Что такое "Мадд"?

Что же такое "Мадд"?

"Мадд" - это арабское слово, которое обозначает «Удлинение».

Букв, обозначающих удлинение, всего три: ا و ي

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.