விருந்தினர்
Алиф - буква удлинения

На этом уроке вы изучите букву удлинения Алиф:

  • длительность мадда с Алиф;
  • условия, при соблюдении которых, Алиф является буквой удлинения;
  • упражнение "Определи букву мадда Алиф";

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.