விருந்தினர்
Твердое и мягкое произношение буквы Алиф мадда

Разберем еще одну важную особенность буквы Алиф удлинения. Эта особенность касается твердого и мягкого произношения этой буквы.

Правило: Буква Алиф удлинения следует за буквой до нее в твердости и мягкости. Если буква, находящаяся до Алиф, твердая, то и Алиф читается твердо. Если предшествующая буква мягкая, то и Алиф читается мягко.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.