விருந்தினர்
Запомни основные правила урока

"Мадд" (مَدّ) это арабское слово, оно обозначает «удлинение».

Огласовки - это короткие гласные звуки, а буквы мадда используются для обозначения длинных гласных звуков.

Букв мадда всего три: ا و ي.

Начнём изучать первую букву мадда - Алиф.

Сравните произношение:

بَ

بَا

Буква Алиф, которая следует за буквой с фатхой указывает на то, что нам нужно удлинить огласовку фатха на два счета.


Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.