விருந்தினர்
Запомни основные правила урока 3

Твёрдое и мягкое произношение буквы Алиф мадда.

Сравните:

كَا

شَا

и

قَا

ضَا

В первых двух примерах все буквы, за которыми следовала буква Алиф мадда были мягкие. Соответственно и само удлинение с Алиф звучало мягко.

Во второй группе буква, предшествующая Алиф, твердая, поэтому и само удлинение звучит твердо.

Запомните правило:

Буква Алиф удлинения следует за буквой до нее в твердости и мягкости. Если буква, находящаяся до Алиф, твердая, то и Алиф читается твердо. Если предшествующая буква мягкая, то и Алиф читается мягко.

Прочитайте: خَا صَا ضَا طَا ظَا غَا قَا

Удлинением с Алиф после буквы ر:

رَا

В этом случае буква ر читается твердо, по причине огласовки фатха. Соответственно и буква Алиф удлинения, следующая за буквой ر будет произноситься твердо.


Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.