விருந்தினர்
Буквы алфавита с удлинением с Алиф (ء - ذ)

На этом уроке вы начнете читать буквы с удлинением с Алиф. Сначала произносите букву с огласовкой фатха, затем букву с удлинением. Закрепите пройденное, разобрав подходящий пример к каждому случаю.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.