விருந்தினர்
Упражнение 2: Чтение слов с двумя удлинениями

На этом уроке будем читать слова, в каждом из которых присутствует две или три буквы удлинения. Во время выполнения этого упражнения вам нужно быть еще более внимательными. Необходимо следить за длительностью букв с огласовками и удлинениями. Каждое слово будет подробно разбираться по буквам. Итак, начнем!

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.