விருந்தினர்
Маленькая буква ي: написание и произношение

На этом занятии мы будем говорить о маленькой букве ي. Так же как и ا, буква ي в некоторых случаях имеет особое написание. Давайте посмотрим как это выглядит...

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.