விருந்தினர்
Запомни правила урока

Маленькая буква ي

Буква ي в некоторых случаях имеет особое написание, которое выглядит следующим образом:

ۦ

Запомните, что как правило, она стоит в конце слова и следует за буквой ه

Посмотрите, как это выглядит:

Что касается произношения, то чтение этой маленькой буквы йяя ничем не отличается от обычной буквы йяя.

Все эти сочетания букв читаются одинаково:

А еще, маленькая буква йяя иногда встречается с огласовкой: выглядит это так:

ِ

Таких случаев написания маленькой ي с огласовкой, в Коране очень мало. Всего лишь несколько случаев. Несмотря на то, что это написание отличается от обычной буквы ي, читается маленькая ي так же.

Прочитайте следующие примеры:


Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.