விருந்தினர்
Мадд длительностью более двух огласовок. Его обозначение

Если после буквы мадда следует буква хамза, то этот мадд необходимо удлинять на 4 или 5 огласовок по причине этой хамзы. Над такими буквами мадда в мусхафе ставится небольшая волнистая линия в качестве подсказки.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.