விருந்தினர்
Запомни правила урока

Буквы с сукуном

  • Как обозначается сукун?

Значок сукуна, используемый в Коране, отличается от его обозначения в любых других арабских книгах.

В арабских книгах сукун выглядит как маленький кружочек над буквой. Вот так:

شْ لْ غْ

В Коране знак сукуна выглядит иначе:

شۡ لۡ غۡ

Он подобен верхней части буквы خ без точки.

Такое обозначение придумал ученый по имени Халиль ибн Ахмад аль-Фарахиди, да помилует его Аллах. Этот знак произошел от слова «аль-Хофиф» то есть «легкий».

  • Особенности произношения букв с сукуном

Сукун – это некая противоположность огласовкам. Он обозначает отсутствие гласного звука.

أَ شۡ Это для того, чтобы облегчить произношение буквы с сукуном, будем ставить перед буквой с сукуном хамзу с огласовкой.

Сравните произношение буквы с огласовками и с сукуном: شَ شِ شُ أَشۡ


Все права защищены. Методические материалы по курсу «Таджвид для начинающих» HolyQuranAcademy©

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.