விருந்தினர்
Буквы калькаля: د

На этом занятии поговорим о второй букве калькаля. Это буква د. При произношении буквы د задействован кончик языка. Он прикасается к деснам , находящимся за передними верхними зубами.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.