விருந்தினர்
Буквы калькаля: ج

На этом занятии предлагаю узнать о третьей букве калькаля – ج. При произношении буквы ج участвует середина языка, она поднимается и прикасается к верхнему небу.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.