விருந்தினர்
Буквы калькаля: ق

В произношении буквы ق участвует задняя часть языка. Она поднимается наверх, прикасается к мягкому небу, а затем энергично отталкивается от него. Таким образом получается твердый, звонкий звук ق с сукуном. При этом вы четко услышите звук калькаля.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.