விருந்தினர்
Длительность букв с сукуном. Некоторые ошибки в произношении.

На предыдущих занятиях мы изучили буквы с сукуном, а также затронули некоторые их особенности. На этом уроке предлагаю коротко резюмировать все пройденное ранее. Помните, мы говорили о том, что качества букв в состоянии сукуна наиболее ярко выражены. Поэтому очень важно правильно произносить буквы с сукуном, давать им столько времени, сколько положено.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.