விருந்தினர்
Чтение простых слов с шаддой 1

Одной из распространенных ошибок при чтении буквы с шаддой является то, что иногда чтец не дает должную длительность букве с шаддой. Давайте прочитаем первые слова, в которых есть шадда, обращая внимание на правильность произношения.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.