விருந்தினர்
Правило буквы ن и م с шаддой

При чтении буквы ن или م с шаддой необходимо сделать гунну длиной в две огласовки.

Под арабским термином "гунна" (الغُنَّة) – в таджвиде подразумевают приятный звук, выходящий через нос. На русский язык это слово часто переводят как «назализация».

Гунна – это качество, которое принадлежит только двум буквам арабского алфавита – ن и م. У остальных букв этого качества нет.

Гунна – это одна из важных составляющих красивого чтения Корана.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.