விருந்தினர்
Разделительная хамза

Разделительная хамза (ар. همزة قطع ) пишется и читается всегда при связывании, остановке и начинании, а также в независимости от ее положения: в начале, середине или в конце слова.

На этом уроке вы узнаете:

  • понятие разделительной хамзы
  • ее написание и произношение
  • практическое применение правила о разделительной хамзе

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.