விருந்தினர்
Соединительная хамза. Связное чтение

Соединительная хамза облегчает произношение слова, первая буква которого с сукуном.

На этом уроке вы узнаете:

  • понятие соединительной хамзы, и чем она отличается от разделительной
  • написание соединительной хамзы
  • правило соединительной хамзы при слитном чтении
  • практическое применение правил урока в чтении слови отрывков из Корана

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.