விருந்தினர்
Начинание с соединительной хамзы. Определённый артикль

На этом уроке изучим как правильно начать чтение с соединительной хамзы.

Первый случай - это хамза васль в определенном артикле.

Правило гласит:

Если вы увидели в начале слова определенный артикль, и вам нужно начать чтение с этого слова, то необходимо огласовать хамзу васль огласовкой фатха.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.