விருந்தினர்
Начинание с соединительной хамзы 2

Рассмотрим другой случай, когда хамза васль НЕ находится в составе определенного артикля.

Как в слове ٱخۡرُجۡ

На этом уроке изучим подробно:

  • правило начинания с подобных слов
  • исключения из правила
  • практическое применение правила в чтении слов и отрывков из Корана

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.