விருந்தினர்
Упражнение: соединительная хамза

На этом уроке выполним простое упражнение по теме начинание с соединительной хамзы.

Упражнение направлено на формирование навыка правильного начинания чтения с соединительной хамзы. Каждый пример подробно разбирается учителем.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.