விருந்தினர்
Закрепление темы: Солнечная буква ل

Ответив на вопросы этого теста, вы сможете узнать, насколько хорошо вы усвоили тему "Солнечная буква ل"

Проверьте свои знания и навыки по таким темам, как:

  • определение и правило солнечной буквы ل
  • её признаки;
  • солнечные буквы;
  • умение находить правило солнечной буквы ل на практике;
  • умение правильно произносить и отличать правильное произношение от неправильного;

Вопросы теста составлены с целью всесторонней проверки знаний: как теоретических, так и практического умения применять изученные правила к конкретным примерам.

Все примеры этого теста взяты из Коранического текста. Вам будут предложены отдельные отрывки и слова, а также целые аяты и короткие суры.

This feature is only available to the authorized users of the system. Please login or register to get access to all features of the Quran Academy.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.