விருந்தினர்
Солнечная буква ل

На этом уроке мы изучим солнечную букву ل в определенном артикле.

В отличие от лунной ل, солнечная пишется, но не произносится.

Ее признаки:

  • отсутствие знаков над ней
  • наличие шадды над следующей за ней буквой

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.