விருந்தினர்
Слово Аллах (ٱللَّهُ ). Твердость и мягкость буквы ل.

На этом уроке изучим произношение слова Аллах, а также твёрдость и мягкость буквы ل в этом слове.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.