விருந்தினர்
Введение в танвин. Виды танвина.

Для обозначения неопределенности имён существительных и прилагательных в арабском языке существует такое понятие как танвин. На этом уроке вы узнаете:

  • как выглядит танвин;
  • его виды и написание;
  • написание дополнительной буквы Алиф после танвина фатх, а также случаи исключения;

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.