விருந்தினர்
Произношение Танвина

На этом занятии вы изучите правильное произношение всех трёх видов танвина. На уроке представлены простые практические примеры, на которых вы начнете отрабатывать навык чтения слов с танвином.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.