விருந்தினர்
Огласовывание кясрой буквы ن в танвине

При слитном чтении двух слов, первое из которых заканчивается танвином, а второе начинается с соединительной хамзы, буква ن в танвине читается с огласовкой кясра.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.