விருந்தினர்
Слова, последняя огласовка которых при остановке меняется на сукун . Часть 1

На этом уроке мы начнём изучать случай, когда последняя огласовка слова при остановке меняется на сукун.

К этому правилу относятся несколько групп слов.

Первая группа – это слова, последняя буква которых огласована одной из трех огласовок: фатха, дамма, кясра или имеет танвин дамм или кяср.

இப்பக்கம் கருத்துக்கள்

அம்சங்கள் அல்லது இந்தப் பக்கத்தின் உள்ளடக்கத்தை பற்றிய உங்களது கருத்தை அறிய ஆவலாயிருக்கிறோம் விருப்பம் உண்டா? முதலில் ஒரு உரையாடலை தொடங்க வேண்டும்.